تنظیمات GRE Tunnel در میکروتیک

تنظیمات GRE Tunnel در میکروتیک : Encapsulation در GRE به معنی کپسوله شدن دیتاهاست. در واقع GRE همانIPIP Tunnel است که ۴ بایت بیشتر از IPIP به بسته ها (Packet) اضاف می کند. در این نوع تانل هم می بایست در هر دو طرف روتر ها IP روتر مقصد را وارد کنیم تا ارتباط برقرار شود و نهایتا امر اختصاص IP به اینترفیس های ایجاد شده و انجام عملیات . هدف از پیاده سازی این سناریو، راه اندازی پروتکل GRE می باشد. در ادامه با نوین هاست همراه باشید..

GRE Tunnel در میکروتیک

 

انتصاب IP به کارت های شبکه روترها:

  • روترR1:

  • روترR2:

  • روترR3:

تعریف Default Route در روتر ۱:

تعریف Default Route در روتر ۳

ایجاد nat در روترR1 برای اینکه کلاینت ها به اینترنت دسترسی داشته باشند. 

ایجاد nat در روتر R3 برای اینکه کلاینت ها به اینترنت دسترسی داشته باشند.

تعریف کارت شبکه مجازی GRE در روتر R1: 

 

برای این کار از منوی اصلی برروی Interface کلیک کرده و از پنجره باز شده به تب GRE Tunnel رفته بر روی Add کلیک می کنیم و تنظیمات زیر را انجام می دهیم: Name: یک نام برای کارت شبکه مجازی IPIP انتخاب می کنیم. Remote Address: آدرس IP مربوط به روتر مقصد مشخص می شود.

انتصاب IP به کارت شبکه مجازی روتر R1: 

 

تعریف کارت شبکه مجازی GRE در روتر R3: 

 

انتصاب IP به کارت شبکه مجازی در روتر R3: 

 

تعریف Static Route در روتر R1: 

 

برای برقراری ارتباط کلاینت های موجود در Lan-1 با کلاینت های موجود در Lan-2 در روتر R1, Static Route زیر را تعریف می کنیم.

تعریف Static Route در روتر R3:

 

برای برقراری ارتباط کلاینت های موجود در Lan-2 با کلاینت های موجود در Lan-1 در روتر R3, Static Route زیر را تعریف میکنیم.

تنظیمات کلاینت:

 

طبق سناریو به کلاینت ها IP اختصاص می دهیم و برای تست ارتباط از دستور Ping استفاده می کنیم.

administrator

نظر دهید